ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Woodini zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Haarlem en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.woodini.nl/algemene-voorwaarden.

1.2 Door een bestelling bij Woodini te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

1.3 Van deze Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht.

1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Woodini gelden ook ten behoeve van eventueel door Woodini ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OVEREENKOMSTEN

2.1 Alle aanbiedingen van Woodini zijn vrijblijvend. Woodini heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Woodini uw bestelling heeft geaccepteerd. Woodini heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

ARTIKEL 3. PRIJZEN EN BETALINGEN

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces.
Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Woodini.

3.3 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Woodini bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en als Woodini zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Woodini behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.4 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Woodini het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.5 Als de prijzen van de aangeboden artikelen stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Woodini, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Woodini.

ARTIKEL 4. LEVERING

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Woodini anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

ARTIKEL 5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

ARTIKEL 6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Woodini geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

ARTIKEL 7. RECLAMES EN AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk en gemotiveerd aan Woodini te melden.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Woodini de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Woodini te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als het product onbeschadigd is. Als u het betreffende artikel al betaald had, wordt het bedrag uiterlijk binnen dertig (30) dagen door Woodini terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. De initiële verzendkosten worden niet vergoed.

ARTIKEL 8. BESTELLINGEN/COMMUNICATIE

8.1 Woodini is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Woodini, dan wel tussen Woodini en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Woodini.

ARTIKEL 9. DIVERSEN

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Woodini deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Woodini in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Woodini vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

9.3 Woodini mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Woodini toekomende rechten, heeft Woodini in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

ARTIKEL 10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

ARTIKEL 11. INTERNETAANKOPEN

Op internetaankopen geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Deze periode gaat in op de dag van ontvangst van de bestelling. Maakt u gebruik van uw bedenktijd, kunt u gebruikmaken van ons retour formulier. Nadat deze volledig ingevuld door ons is ontvangen, zult u van ons een bevestiging ontvangen. Hierin vindt u instructies met betrekking tot het retourneren van uw aankoop. NB: de verzendkosten voor het retourneren van uw bestelling worden niet door Woodini gedekt en dienen door uzelf te worden voldaan. Nadat wij uw retourzending hebben ontvangen en gecontroleerd, betalen wij uw aankoopbedrag zo spoedig mogelijk terug.

ARTIKEL 12.

De merknaam Woodini is een geregistreerd merk. Deze mag onder geen enkele voorwaarde worden gebruikt of gekopieerd.

ARTIKEL 13.

Ritssluitingen en materiaal: garantie van zes (6) maanden. Factuur dient als betalingsgarantie.

ARTIKEL 14.

Er is geen garantie op het EPS materiaal.

ARTIKEL 15.

In de initiële periode kan de zitzak uitrekken. Hierdoor moet het product eventueel worden bijgevuld. De kosten voor het bijvullen van EPS worden niet vergoed door Woodini.

ARTIKEL 16.

Als de artikelen anders dan direct via Woodini zijn verkregen, verwijst Woodini naar de wederverkoper.

ARTIKEL 17.

Controleer de geleverde kleuren van de artikelen onmiddellijk na ontvangst. Indien de klant van kleur wenst te wijzigen, dan dient dit uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de artikelen aan Woodini te worden aangevraagd. Het artikel dient zonder gebruikssporen te worden teruggestuurd naar Woodini, en u dient de verzendkosten te vergoeden aan Woodini. Pas daarna stuurt Woodini u het vervangende artikel.

ARTIKEL 18.

Woodini garandeert niet dat de kleur zoals deze wordt gezien op computerschermen, identiek gelijk is aan de kleur die ontvangen wordt. Dit kan afwijken door de kwaliteit van het computerscherm. U maakt geen aanspraak op gratis verzending van een nieuwe kleur.